Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kotłownia Na Paliwo Stałe Wymagania I Mity


Rekomendowane odpowiedzi

Wielokrotnie nie tylko na tym forum poruszano temat wielkości i wyposażenia pomieszczenia kotłowni.
Sam miałem ostatnio podobną zagwozdkę i postanowiłem zebrać całą wiedzę na ten temat w jednym miejscu.
Dodatkowo to co na ten temat wypowiedział się mój znajomy architekt.

Wymogi jakim powinny odpowiadać kotłownie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst ogólnie dostępny w necie oraz  Polska Norma nr PN-87 B02411 ”Kotłownie wbudowane na paliwo stałe” – Norma w załączniku

W Warunkach Technicznych stan na 2014r jest podane:

Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze
§ 132.
   ......
3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3 /kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3 ,
2)  spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3)  posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3 /h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
 zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej
.
.
.
§ 136.
1 Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego, powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1
2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.

 

Pomieszczenia, w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3 /kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3 ,
2)  spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust.9
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3 /h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła -odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2.000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

Wg architekta „konsultanta” :

 

Dla kotłowni na paliwo stałe z kotłem do 25kW  nie ma określonych jednoznacznie minimalnych wymiarów pomieszczenia.!!!

Należy zapewnić niezbędną przestrzeń do obsługi kotła (np.: uzupełnianie zasobnika paliwa, usuwanie popiołu, dostęp do wyczystki komina, pompy cyrkulacyjnej). Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1m. Szacunkowe wymiary poziome niewielkiego kotła z podajnikiem wynoszą ok.60 -70cm na ok 100cm do których trzeba dodać przestrzeń na konserwację sprzętu, wymaganą przez producenta danego kotła- np. wymiana ślimaka.

 

Podstawowe wymagania dla kotłowni tej wielkości są następujące :

- Kotły powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych o odporności ogniowej ścian i stropów EI-60 oraz drzwi EI-30, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych – powyżej 25kW

 

- Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.

 

- Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2,2 m, a wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m. Wysokość pomieszczenia powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotła.

 

-Dla istniejących budynków wysokość pomieszczenia nie mniej niż 1,9 m

 

- Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne

 

- W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy urządzenia, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. Czyli w pomieszczeniu kotła powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni co najmniej 200cm2, którego wylot znajduje się na wysokości nie wyżej niż 0,3 -1m nad posadzką, a także kanał wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14cm.

 

- W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.

 

- W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Nie dotyczy to pomieszczeń w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

 

- Kotły grzewcze na paliwo stałe mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego. Przekrój kanału dymowego powinien wynosić wg normy 20x20cm – wymiar ten powinien jednak odpowiadać mocy kotła i zaleceniom producenta (zwykle jest to ok. 300 cm2) – tu decyduje producent, podając wymagany ciąg kominowy lub minimalny przekrój komina

 

- W pomieszczeniu powinien być wpust podłogowy podłączony do kanalizacji.

Instalacja większych kotłów wymaga spełnienia dodatkowych warunków: min. większej wysokości i wymiarów pomieszczenia kotła oraz osobnego pomieszczenia na skład paliwa.

Dwie sprawy wymagają oddzielnego wyjaśnienia ( rozjaśnienia)
Pierwsza to sławetne wymogi minimalnej kubatury pomieszczenia w którym można kocioł zainstalować – czyli 4 m3 /kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3 ,
Wartość ta dotyczy instalacji kotła/ kominka / piecokuchni w pomieszczeniu niemieszkalnym lub w pomieszczeniu przeznaczonym na czasowy pobyt, czyli takich  w których nie przebywamy dłużej niż 2-4h/dobę

Jeżeli kominek lub piec kominkowy posiadają płaszcz wodny muszą być traktowane jako kotły a pomieszczenia odpowiadać wymogom kotłowni oraz WT § 132 ust 3.!!! :o

A nie salonu!!! :P :o  :o  
To samo dotyczy piecokuchni.

 

Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest konstrukcja kominka lub pieca kominkowego z doprowadzeniem oddzielnego, szczelnego przewodu powietrznego dostarczającego z zewnątrz budynku powietrze do spalania wprost do paleniska kominka – ale w przepisach nie ma odrębności dla takiego rozwiązania.

 

Druga sprawa to nawiew czyli „Z-ka”

 

Norma dla kotła do 25kW podaje tylko jej przekrój, natomiast nie ma inf co do wysokości tego wylotu w kotłowni.

Ale na stronach związanych z kominiarstwem można znaleźć :

„Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą
Często popełnianym błędem przy wykonywaniu kotłowni jest prowadzenie kanału nawiewnego na wylot przez ścianę zewnętrzną pomimo tego ze rozporządzenie w sprawie WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §152.3 mówi jednoznacznie „.... odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni (powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m".

To jak naprawdę jest z tym otworem nawiewnym nie wie nikt :

Polska Norma nr PN-87 B02411 ”Kotłownie wbudowane na paliwo stałe” – dla kotłów do 25kW podaje tylko wymiar otworu nawiewu, nie podaje jak ma być usytuowany.
Dla kotłów powyżej 25kW podaje max wysokość nad podłogą kotłowni =1m

 

Wartość wysokości wylotu nawiewu 0,3m wynika z wymogów pomieszczenia dla kotłów gazowych :

PN-B – 02431:1999   Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1.Wymagania

.
Wg „konsultanta” najlepiej jest wykonać nawiewu  z czerpnią ponad 2m nad gruntem
i wylotem nad samą posadzką w pomieszczeniu kotłowni – wtedy „wilk syty i owca cała”.

post-18578-0-01830900-1441094658_thumb.jpg

post-18578-0-78521600-1441094709_thumb.jpg

post-18578-0-28814500-1441094764_thumb.jpg

post-18578-0-09338700-1441094801_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 miesięcy temu...

..... Wg „konsultanta” najlepiej jest wykonać nawiewu  z czerpnią ponad 2m nad gruntem

i wylotem nad samą posadzką w pomieszczeniu kotłowni – wtedy „wilk syty i owca cała”...........

Żeby uczynić zadość radom konsultanta musiałbym zrobić podwójną Zetkę (jak na rysunku poniżej)

HEg0QfL.jpg

a tam akurat jest okno pokoju na parterze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...

Witam,

Ja mam inny problem, a w zasadzie problem ma moja znajoma.

Ma w kamienicy, której jest współwłaścicielem mieszkanie z osobnym pomieszczeniem obok mieszkania, które od lat jest wykorzystywane na kotłownię (tylko dla jej mieszkania). W 1998 r. po załatwieniu wszelkich pozwoleń szczęśliwie zainstalowała piec CO na gaz. Po kilku jednak latach piec ten, z uwagi na zbyt duże koszta wymieniła na węglowy, oczywiście zgodnie z przepisami. Dziś po wielu latach walczy w sądzie z innymi członkami rodziny, również współwłaścicielami i z tego tytułu rodzina chce ją od niemal 3 lat pozbawić (złośliwie) dostępu do tej kotłowni. Jak na razie sąd jest zgodny w opinii z moją znajomą odnośnie sprawy i nie pozwala jej kotłowni oddawać, niemniej rodzina cały czas szuka przysłowiowego "haka", co rusz wzywane są kontrole (straż pożarna, policja, inspektorzy PINB, itd.). Z większością spraw koleżanka sobie radzi, ale niestety inspektor PINB jest bliskim znajomym strony przeciwnej. Były już chyba 3 lub 4 kontrole, łącznie z odwołaniem do Wojewódzkiego inspektoratu, aż w końcu Pan inspektor znalazł przepis: koleżanka ma nawiew w postaci 2 otworów 4x24 cm. Daje to łącznie 192 cm2 a nie 200 jak mówi PN. Inspektor w drodze pisma poinformował, że należy zatem wykonać i tu cytuję: ".... Tymczasem zapewnienie dopływu powietrza z zewnątrz do pomieszczenia gospodarczego (kotłowni) w którym znajduje się piec CO, zgodnie z normą PN-87/B-02411 powinien mieć wielkość 200 cm2. Zgodnie z przywołaną normą istnieje możliwość wykonania nawiewu powietrza z zewnątrz budynku lub z zewnętrznej klatki schodowej pod warunkiem wykonania otworu nawiewnego w obrębie drzwi wejściowych do budynku. " Zatem w uproszczeniu inspektor żąda, według mnie bez uzasadnienia, wykonania całkiem sporej dziury w drzwiach wejściowych do budynku, wiedząc, że utrudni to znacznie i pogorszy komfort mieszkania koleżanki, która mieszka zaraz obok tych drzwi. Kominiarze, którzy wcześniej podpisywali przeglądy kominiarskie (łącznie z kominiarzem o uprawnieniach biegłego) dotychczas zgodnie uznawali, że obecna wentylacja jest wystarczająca, bowiem oprócz wspomnianych otworów jest jeszcze szpara pod drzwiami o łącznej pow. 50 cm2. Razem daje to więc więcej niż 200 cm2. Piec ma moc 13 kW, Nie mówię już o błędzie, gdzie inspektor wyliczył, że dwa otwory 4x24 cm dają jego zdaniem zaledwie 100 cm2, uważam, że narzucanie wykonania otworów nawiewnych w opisany sposób jest daleko idącym nadużyciem, wcale nie wynikającym z powołanej normy.W mieście nikt nie chce wejść w spór z inspektorem, żadna z pobliskich spółdzielni kominiarskich nie chce też na prywatne zamówienie koleżanki zrobić swojej ekspertyzy. Poleciłam koleżance skorzystanie z kancelarii prawnej, ale zastanawiam się nad dwoma sprawami: czy ktoś spotkał się z interpretacją ww.przepisów, chodzi o to, jak waszym zdaniem należy rozumieć powierzchnię nawiewu 200 cm2 (czy mogą to być jak w naszym przypadku 3 otwory dające łącznie taką powierzchnię), pytanie drugie, czy inspektor PINB może narzucić - jak to ma miejsce w tym wypadku sposób wykonania, który tak naprawdę kłóci się z zasadą zdrowego rozsądku (chodzi o wycięcie otworu w drzwiach wejściowych do kamienicy o powierzchni 200 cm2) i pytanie 3, - kotłownia powstała w 1998 r zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, a zatem jak się ma do tego żądanie realizowania rozporządzenia z 2002r. ? (chociaż z kolei wspomniana PN obowiązuje jak widzę od 1988 r.?). Byłabym wdzięczna za podpowiedzi, jeśli ktoś miałby podobne doświadczenia. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wykonała kotłownię w roku 1998 to obowiązują ją przepisy z roku wykonania pod warunkiem że może okazać stosowne dokumenty (projekt, pozwolenie na budowę, dokumenty odbioru ). Jeżeli wszystkie dokumenty są ok to i tak inspektor może nakazać dostosować pomieszczenie do przepisów, ale moim zdaniem powinien określić sposób wykonania zalecenia, i chyba to zrobił . Pismo inspektora powinno być decyzją administracyjną od której można się odwołać tylko nie wiem po co. Decyzja jest wiążąca zarówno dla właściciela mieszkania jak i administratora

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem znam takich urzedników którzy myślą że dostali władzę bez ograniczeń i mogą traktować ludzi jak swoich podwładnych, jednak i znam takie przypadki że ktoś w końcu na takiego urzedasa skarży się do wyższej instancji i traci on pracę i pozostaje budka z kebabem bo nic innego nie umie. Urzędnicy też się boją o swoją najniższą krajową, prosze się odwołać od tej decyzji do wyższej instancji, lub może Pani wystąpić o odstępstwo od warunków zabudowy co w przypadku kamienicy objętej ochroną konserwatorską będzie łatwe do uzyskania. Zabytki mają przywileje. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.